FAQ คำถามที่ถามบ่อย
 
มีโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการหลายแห่งจะ ชำระภาษีอย่างไร
สินค้าใดที่กฎหมายกำหนดให้ขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบที่นำไปใช้ในการผลิตได้
ขอยกเว้นหรือคืนภาษี หรือลดอัตราภาษีสินค้า ส่งออกต้องทำอย่างไร (ม.100)
เอกสารที่ต้องใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่งเงินกองทุนชำระพร้อมภาษีสรรสามิตมีอะไรบ้าง
การนำเข้าสุราเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้าที่มีจำนวนเกินกว่า 10 ลิตร ต้องทำอย่างไร
การขออนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ต้องปฏิบัติอย่างไร
การขออนุญาตซื้อสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อนำไปใช้ในสถานศึกษา มีขั้นตอนอย่างไร
การนำเข้าสุราเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้าที่มีจำนวนเกินกว่า 10 ลิตร ต้องทำอย่างไร
การขออนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 ต้องปฏิบัติอย่างไร 4


ถาม

มีโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการหลายแห่งจะ ชำระภาษีอย่างไร [TOP]

ตอบ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการ สถานบริการมีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการหลายแห่ง อาจยื่นคำร้องต่ออธิบดี ขอยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี รวมที่กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตแห่งใดแห่งหนึ่งและหากได้รับอนุมัติให้ชำระภาษีที่กองรายได้ กรมสรรพสามิตแล้ว ผู้เสียภาษีจะสามารถชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ ยกเว้นสาขาย่อย (เฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพฯ)

ถาม

สินค้าใดที่กฎหมายกำหนดให้ขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบที่นำไปใช้ในการผลิตได้ [TOP]

ตอบ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีวัตถุดิบ ที่นำไปใช้ในการผลิตสินค้าดังนี้ - น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน - รถยนต์ - เครื่องไฟฟ้าประเภทเครื่องปรับอากาศ - รถจักรยานยนต์

ถาม

ขอยกเว้นหรือคืนภาษี หรือลดอัตราภาษีสินค้า ส่งออกต้องทำอย่างไร (ม.100) [TOP]

ตอบ การขอยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ยื่นคำขอยกเว้นภาษี หรือคืนภาษี หรือลดอัตราภาษีตามแบบ ภษ. 01-28 จำนวน 2 ชุด ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต 2. การยื่นคำขอตามแบบดังกล่าว อาจยื่นที่กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด หรือส่งทางโทรสาร 3. สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ประทับเครื่องหมาย ดังนี้ FOR EXPORT ONLY หรือ FOR EXPORT ที่ตัวสินค้า หรือภาชนะบรรจุสินค้า 4. มื่อสินค้าส่งออกนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้นำเอกสารให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตภายใน 30 วัน นับแต่วันส่ง สินค้าออกดังนี้ ใบขนสินค้าขาออกซึ่งได้ผ่านพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว คำขอแจ้งการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร เอกสารแสดงการสั่งซื้อสินค้า ใบแสดงรายการและราคาสินค้า ใบอนุญาตส่งออกในกรณีที่เป็นสินค้าควบคุม หลักฐานการเสียภาษีหรือวางประกัน

ถาม

เอกสารที่ต้องใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่งเงินกองทุนชำระพร้อมภาษีสรรสามิตมีอะไรบ้าง [TOP]

ตอบ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการชำระภาษีต่างๆ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ใช้แบบ ภ.พ. 30 หรือภ.พ. 31 กรณีชำระ ผ่านธนาคาร ต้องปิดแถบชื่อผู้ประกอบการ ที่กรมสรรพากรจัดทำให้จึงจะชำระภาษีผ่านธนาคารได้ - เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง : แบบ สก. 1 ใบส่งเงิน จำนวน 3 ฉบับ แบบ สก. 2 ใบส่งเงินเพิ่ม จำนวน 3 ฉบับ แบบ สก. 3 ใบส่งเงินคืน จำนวน 3 ฉบับ - เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : แบบ สอ. 1 ใบส่งเงิน จำนวน 3 ฉบับ แบบ สอ. 2 ใบส่งเงินเพิ่ม จำนวน 3 ฉบับ

ถาม

การนำเข้าสุราเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้าที่มีจำนวนเกินกว่า 10 ลิตร ต้องทำอย่างไร [TOP]

ตอบ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการชำระภาษีต่างๆ 1. ทำหนังสือเรียนอธิบดีกรมสรรพสามิต 2. เขียนใบคำร้องขอนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ใบคำร้องขอรับได้ที่ ส่วนใบอนุญาต สำนักบริหาร การจัดเก็บภาษี 1 โทร. 241-5600 ต่อ 1322,1323 3. สำเนา INVOICE หรือ PROFORMA INVOICE 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจและนำสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจไปประกอบด้วย 5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสุรานำเข้า ครั้งละ 50 บาท 6. นำเอกสารดังกล่าวมายื่นที่ส่วนใบอนุญาต สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี แต่ถ้าเป็นกรณีนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือไม่ใช่เพื่อการค้าที่มีจำนวนไม่เกิน 10 ลิตร ไม่ต้องขอใบอนุญาตนำสุราเข้าราชอาณาจักรจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต แต่ต้องผ่านพิธีการศุลกากร

ถาม

การขออนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ต้องปฏิบัติอย่างไร [TOP]

ตอบ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 คือการขายสุราทุกชนิดไม่ว่า ผลิตมาจากต่างประเทศหรือผลิตในประเทศครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตรจะต้อง ได้ใบอนุญาตให้ขายสุราจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตก่อน โดยต้องมีหลักฐานมา ประกอบการขออนุญาต คือ 1. เขียนใบคำร้องขอนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรรับได้ที่ ส่วนใบอนุญาต สำนักบริหาร การจัดเก็บภาษี 1 โทร. 241-5600 ต่อ 1322,1323 2. หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร จำนวน 5,000 บาท 3. สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการค้า 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งถ้าผู้อื่นทำการแทนจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตร ประตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจไปประกอบด้วย 5. ค่าธรรมเนียม 1,650 บาท

ถาม

การขออนุญาตซื้อสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อนำไปใช้ในสถานศึกษา มีขั้นตอนอย่างไร [TOP]

ตอบ การขออนุญาตซื้อสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อนำไปใช้ในสถานศึกษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. แจ้งขอซื้อ โดยการทำหนังสือถึง - กรุงเทพฯ ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพสามิต - จังหวัด ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 2. ระบุวัตถุจุดประสงค์ในการนำแอลกอฮอล์ไปใช้ พร้อมจำนวนที่ขอซื้อ 3. ระบุระยะเวลาในการใช้สำหรับปีการศึกษาใด หรือจากเดือนใดถึงเดือนใด

ถาม

การนำเข้าสุราเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้าที่มีจำนวนเกินกว่า 10 ลิตร ต้องทำอย่างไร [TOP]

ตอบ = ผู้ประกอบอุตสาหกรรม = ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ

ถาม

การขออนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 ต้องปฏิบัติอย่างไร 4 [TOP]

ตอบ ใดประสงค์จะนำสุราที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือมิใช่เพื่อการค้าที่มีจำนวนเกินกว่า 10 ลิตร จะต้องขอใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรก่อน โดยต้องนำหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตดังต่อไปนี้ 1. ทำหนังสือเรียนอธิบดีกรมสรรพสามิต 2. เขียนใบคำร้องขอนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ใบคำร้องขอรับได้ที่ ส่วนใบอนุญาต สำนักบริหาร การจัดเก็บภาษี 1 โทร. 241-5600 ต่อ 1322,1323 3. สำเนา INVOICE หรือ PROFORMA INVOICE 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจและนำสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจไปประกอบด้วย แต่ถ้าเป็นกรณีนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือไม่ใช่เพื่อการค้าที่มีจำนวนไม่เกิน 10 ลิตร ไม่ต้องขอใบอนุญาตนำสุราเข้าราชอาณาจักรจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต แต่ต้องผ่านพิธีการศุลกากร

: ติดต่อผู้ดูแลระบบ : เว็บไซต์กรม
© สงวนลิขสิทธิ์ โดยกรมสรรพสามิต 2554